Пътни карти, разработени в рамките на проект Publenef

Date: 2018-10-20 16:20:38


Представяме ви кратка информация за част от разработените пътни карти по проект Publened. В този бюлетин е направен преглед на пътните карти, подпомагащи награждането на проекти за енергийна ефективност.

За повече информация прегледайте прикачения файл или посетете сайта на проекта: http://publenef-project.eu

Асоциация на българските енергийни агенции


Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) е неправителствена организация, регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел.
Учредителите и членове на Асоциацията са юридически лица - енергийни агенции на местно и регионално равнище, основани с финансовата и идейна помощ на Европейската Комисия.

Цели:
 • Да подпомага дейностите на членовете си и обединява усилията им по отношение на подготовка на предложения за подобряване на националната и местна (общинска) нормативна база с цел подсигуряване на устойчива енергийна политика, както и дейностите им по участие в национални, европейски и международни проекти.
 • Да поддържа контакти с Директоратa за Енергия към Европейската комисия, целящ приложение на директивите на ЕК, както и участие в местни и регионални инициативи.
 • Да сътрудничи с Министерството на енергетиката, Агенция за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/, Министерството на околната среда и водите и с други държавни институции при разработването на предложения за подобряване на държавната нормативна база в областта на устойчивото енергийно развитие, политиката за енергийна ефективност и употребата не възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).
 • Сътрудничество с АУЕР при осъществяването на държавната политика за енергийна ефективност, внедряване на нови технологии и ВЕИ.
 • Да обменя на информация и разпространява най-добри практики и резултати на международно и национално равнище.
 • Да подпомага местните власти (включително и общини, които не членуват в Асоциацията) в инициативи и проекти свързани с енергийната ефективност и екология.
Дейностите на Асоциацията включват проучване, иницииране и разработване на проекти, нормативни актове и стандарти, изпълнение на проекти, консултации и програми в областта на енергийната ефективност и екологията, внедряване на екологично-доказани енергийни технологии, обучаване, публикуване и разпространение на информационни материали относно енергийния сектор, както и всякакъв вид друга дейност, която не е забранена от закона свързана с проблемите по енергийна ефективност и околна среда.
 
Мисията на АБЕА
Мисията на АБЕА е да координира и да обедини потенциала и опита на членовете си и да ги представлява пред българското правителство, регионалните и местни власти, частните общности и пред институциите на Европейската Комисия и съответните представители на Директората по енергия за Европа (DG ENER), както и пред световната мрежа за енергийна ефективност ManagEnergy и други международни организации и структури.
 
Приоритетите на АБЕА
Основен приоритет на асоциацията е изграждане и подобряване на устойчива структура, която ще поддържа и влияе на потенциала и ще разработва и изразява позициите на членовете си пред българските и европейските власти, структури и организации, т.е. ще действа като основен представител на членовете си без да ограничава дейностите им.

КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ


Офисът за технологичен трансфер на знания е модерен иновативен център за изследване, анализ, наблюдение, моделиране на качество на атмосферния въздух (КАВ), енергийно потребление и емисии парникови газове на местно ниво в района на Балканите чрез използване на най- съвременни информационни и комуникационни технологии.

 

НАШАТА МИСИЯ

mod

Подкрепа на национални и местни действия за разработване и прилагане на интегрирани политики за намаляване на енергийното потребление и емисиите основни замърсители  на атмосферата и парникови газове.Центърът за интегрирано управление на качеството на въздуха на АБЕА работи по всички компоненти от управлението на качеството на въздуха, а именно:

 

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ:

 

ИЗМЕРВАНЕ НА ИМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

img_2574_2

opsis_pm inlet pm10

opsis_pm inlet pm10

t200-nox

Мобилна лаборатория за качество на атмосферния въздух, обезпечена с метеорологична мачта
 Семплери за измерване концентрациите на  ФПЧ2.5 и ФПЧ10  Семплер за измерване концентрациите на NO, NO2, NOx

 

 

ИЗМЕРВАНЕ НА ЕМИСИИ ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ И ПАРАМЕТРИ НА ГАЗОВИЯ ПОТОК

GAS ANALYZER

ГАЗАНАЛИЗАТОР TESTO 350 за измерване нивата на:

 • О2
 • CO
 • NO
 • NO2
 • SO2
 • общи въглеводороди

ПАРАМЕТРИ НА ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ:

 • температура
 • скорост
 • налягане

Параметри на околната среда:

 • температура на външния въздух
 • барометрично налягане
 • относителна влажност (в %)
 

 ИЗМЕРВАНЕ НА ПРАХОВИ ЕМИСИИ

 • пробовземна тръба
 • комбинирана филтърна глава (за плоски и конични филтри)
 • кривка и дюзи за пробовзменане съгласно EN13284 и ISO 9096
 • сушилна кула със силикагел
 • газoв часовник
 • ротаметър
 • пробовземна помпа
   

 

 

 

 

 

 airviro_logo

Система за управление на КАВ- Airviro с 13 дисперсионни модела

 

 

ИЗМЕРВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА:


•  Измерване на КАВ във всяка една точка
•  Измервания за изискванията на комплексни разрешителни на предприятия, с цел анализ, по сигнали, на места без стационарни станции
•  Измерване концентрациите на основните замърсители– ФПЧ10, ФПЧ2,5, NO, NO2, Nox
•  Измерване на метеорологични параметри – температура, скорост и посока на вятъра, влажност, атмосферно наляганеИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ЕМИСИИ

Екипът на Центъра има богат опит в инвентаризацията на емисии по сектори – индустрия, транспорт, битов, неорганизирани източници.ДИСПЕРСИОННО МОДЕЛИРАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА:

airviro_BS  


Центърът използва най-разпространената и функционална система за управление на КАВ в света – Airviro. Системата съдържа 13 дисперсионни модела (AEROMOD, Austal 200, CALPUF, Noise screening ISO 9613-2, OSPM Street canyon, SMHI: Danard Wind Model, street canyon, Dispersion, Grid, Heavy Gas, MATCH, Receptor, Gauss).
Моделирането може да се извърши за дадена община или за по-големи и по-малки териториални единици.
Моделирането покрива всички изисквания на общинските програми за опазване чистотата на атмосферния въздух.
Моделирането може да бъде статистическо, близко до реалното време или прогнозно като позволява тези симулации да се използват при взимането на управленски решения.

 

УСЛУГИ


•    Изпитване качеството на атмосферния въздух – фини прахови частици (ФПЧ10, ФПЧ2,5) и азотни оксиди (NO, NO2, NOx)
•    Инвентаризация на емисии по сектори
•    Дисперсионно моделиране на качеството на въздуха и оптимизационни сценарии
•    Разработване и актуализиране на общински програми и планове за качеството на въздуха – чл. 27 от ЗЧАВ
•    Разработване и актуализиране на общински програми и планове за възобновяеми енергийни източници и биогорива – чл. 10 от ЗВЕИ
•    Разработване и актуализиране на общински програми и планове за енергийна ефективност – чл. 11 от ЗЕЕ
•    Метеорологични и климатични изследвания
•    Прогнозно и прединвестиционно моделиране влиянието на инфраструктурни проекти върху КАВ;
•    Проверка на оплаквания за превишаване пределнодопустимите концентрации в зони, където няма автоматични измервателни станции
•    Моделиране на замърсяване при бедствия и аварии и изготвяне на оптимизационни сценарии за евакуация на населението

 

За контакти:

 

ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Бул. „Руски“ 139, ет. 3, офис 301
Пловдив 4000
Телефон: 032 625 755
Факс: 032 625 754

Моб.: 0893/ 558 650


Лияна Аджарова
Председател на управителния съвет
liyana.adjarova@eap-save.eu

инж. Милена Агопян
експерт, координатор на проекти

milena.agopyan@eap-save.eu
СЪБИТИЯ
XIII Национална конференция на АБЕА- "Интелигентни градове и региони- интегрирано енергийно управление и развитие, биоенергетика, сгради с почти нулево енергийно потребление"

4 Декември 2018г, зала "Сердика", хотел "Балкан" гр. София

 

XXI Европейски форум за екоиновации, София, България, на 5-6 февруари 2018 г.

Форумът ще разгледа екологични иновационни решения за подобряване на качеството на въздуха. Той ще събере компании и публични органи, които вече са успели да разработят и внедрят ефективни нови технологии или иновативни модели на бизнес и управление с онези, които търсят такива решения и практики.

 

 

Асоциация на Българските енергийни агенции (AБEA) организира XII Национална конференция "Интелигентни градове и региони- интегрирано енергийно управление и развитие, биоенергетика, сгради с почти нулево енергийно потребление"

6 Декември 2016г, зала "Сердика", хотел "Балкан" гр. София

 

 

 

Асоциация на Българските енергийни агенции (АБЕА), Енергийна Агенция - Пловдив в партньорство с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и общима Пловдив организират Национална конференция Енергия, околна среда, климат и зелена икономика".

30 март 2012, Зала България, МПП

 

b2b Форум за Югоизточна Европа - Енергийна ефективност и възобновяема енергия, управление на отпадъци и рециклиране.

 

Изявата се утвърди като една от най-мащабните и е с фокус Югоизточна Европа. Нейният формат постоянно се обогатява и включва: Конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE и ВЕ), Изложба за соларни технологии SEE Solar и Конференция и изложба за управление на отпадъци, рециклиране и екология ’Save the Planet’.

28-30 март 2012, София

 

Асоциация на българските енергийни агенции (АБЕА), Международен панаир Пловдив, Енергийна Агенция – Пловдив (ЕАП),   и Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ са организатори на конференцията „Зелено отопление и транспорт за чист въздух в градовете”. Тя ще стартира на 28 септември от 13 часа в палата 8, етаж 2 в рамките на провеждащия се Международен есенен панаир. Идеята за зелените технологии успешно ще гравитира с мотото на предстоящото есенно изложение - екология, енергоспестяващи методи и уреди, преработка на отпадъците, пречистване на водата и въздуха, убедени са инициаторите.

28 Септември 2011, Пловдив

Регионален дебат по Енергия, околна среда и климат- общински еко- енергийни приоритети, политики и добри практики

20 Април 2011, Пловдив

7- ми конгрес и изложба за енергийна ефективност (ЕЕ) и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за Югоизточна Европа

13 - 15 Април 2011, София

6-та Национална Конференция на АБЕА- Стратегии и политики на здравия разум- ЕЕ и ВЕИ решения за енергийна независимост, конкурентни цени и излизане от кризата

Ноември 2010, Пловдив

Второ Европейско обучително посещение в регион Рен (Бретан, Франция)

11-13 октомври 2010

Междунардна конференция и изложба за екология "Разумно използване на енергията и водата за опазване на планетата"

3-5 юни 2010, НДК София, организатор Виа Експо ООД

10 години Енергийна Агенция - Пловдив, Регионален дебат по енергия и климмат

22 Април 2010, зала "България", Конгресен център, Международен панаир - Пловдив, гр. Пловдив


6-ти Международен конгрес и изложба за ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна  Европа

14-16 април 2010, Интер Експо Център София, организатор Виа Експо ООД

Електроенергетиката на България - развитие и обществена цена

На 17.12.2009, 15:00 ч. - Големият салон на БАН

Първа национална конференция WIN-WIN

 

Публично – частно партньорство за развитие на общините 19 ноември 2009 г. Метрополитън Хотел София

България се включи във ВЕИ шампионската лига.
Европейско състезание за възобновяеми енергийни източници.

Пета национална конференция на АБЕА 26- 27 Ноември 2009г., Пловдив

На 26- 27 Ноември в Пловдив, Новотел Пловидив ще се проведе Пета Национална Конференция на АБЕА "ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И БИОГОРИВА".

Съпътстващо мероприятие ще бъде международна изложба за възобновяеми енергийни източници.

Ще се проведе церемония за награждаване на победителите в проекта ВЕИ Шампионска лига.

В конференцията ще участват представители от България и страни от Европейския съюз. Участниците в конференцията ще имат възможност да представят свои доклади, успешни проекти, опит, резултати, да се включат в дискусиите за перспективите и предизвикателствата при използването на ВЕИ в България.

 

Споразумение между Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО), Черноморска регионална агенция за управление на енергията (ЧРАУЕ) и Генерална дирекция " Енергия и транспорт" на Европейската комисия, 25.03.2009 г., Варна

 

Семинар на тема “Възможности за енергийно  оползотворяване на отпадна бимаса”, 19.03.2009 г., Хасково

 

Четвърта национална конференция на АБЕА

 

Трета национална конференция на АБЕА

 • Повече за конференцията тук

 

Втора национална конференция на АБЕА

 • Повече за конференцията тукДОКУМЕНТИВИДИН Е-АКТИВ
   Наръчник на съществуващи добри практики и иновативни решения за приобщаване на гражданите съставен по проект BG05SFOP001-2.009-0173 - “Гражданите – активни участници за подобрение на качеството на въздуха (КАВ), енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за отопление в преодоляване на енергийната бедност в община Видин“, Акроним: ВИДИН Е-АКТИВ съфинансиран по ОП „Добро управление“

Свали от тук

 

Сборник с предложения за включване на гражданите и бизнеса в община Видин, съставен по проект BG05SFOP001-2.009-0173 -

“Гражданите – активни участници за подобрение на качеството на въздуха (КАВ), енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за отопление в преодоляване на енергийната бедност в община Видин“, Акроним: ВИДИН Е-АКТИВ съфинансиран по ОП „Добро управление“

 

Свали от тук
PadovaFIT Expanded
 

PadovaFit-fullcolor 

  Енергийна Агенция -  Пловдив участва в проект PadovaFIT Expanded . Той е тригодишен, финансиран по програма HORIZON 2020, който цели пилотно създаване на One - Stop - Shop („едно гише“), посветено на услугите за обновяване на жилища в град Падова (Италия) и разширяване на процеса до град Тимишоара (Румъния) и до два пилотни града в България- Видин и Смолян. Концепцията се основава на съществуващия опит от подобни One - Stop - Shop, мотивиращи и подкрепящи собствениците на жилища, както и стимулиране на предлагането, технически и финансово, да инвестират в енергийна ефективност.

 

   Ролята на публичните органи е ключова за насочване на частното финансиране към инвестиции в енергийна ефективност. Решенията „едно гише“ имат най-голям потенциал да обединят всички участници в процеса на обновяване, поради цялостния си подход.

 

   Проектът е създаден с цел да даде отговор на текущото състояние, което всъщност показва фрагментирано търсене и фрагментирано предлагане. Обобщаването на търсенето и предлагането, съчетано с атрактивни финансови решения, е основното предизвикателство пред услугата „едно гише“.

 

За повече информация посетете сайта на проекта: https://padovafit.eu/home.html

 

 

Пет основни елемента, съставляващи бизнес модела на OSS (Източник: собствена разработка).

Анализ на съществуващите инициативи за услугата „Едно гише“ в ЕС и извън него, включително добри и лоши практики (D2.1)

Докладът анализира инициативите за услугата „Едно гише“  в Европа и извън нея, чрез преглед на 26 такива инициативи и задълбочен анализ на 12 избрани казуса. Въз основа на повтарящите се бизнес модели на услугата „Едно гише“ е разработена и тяхната класификация. За повече информация

 

От стратегическата оценка до SWOT анализа

Прилагането на услугата „Едно гише“  се нуждае от задълбочено разбиране на контекстните условия, което може да повлияе на бизнес модела и успеха на предлаганата услуга. Тази стратегическа оценка е разработена за четирите пилотни области, участващи в проекта PadovaFIT EXPANDED. Оценката има за цел да събере и оцени контекстуални фактори с пряко и косвено влияние върху пазара за обновяване на дома и бизнес модела на услугата „Едно гише“. Стратегическата оценка се основава на анализа на три допълващи се макрофактора, влияещи върху внедряването и функционирането на услугата „Едно гише“. Макрофакторите са категоризирани в три основни групи:

1) Фактори с непряко влияние върху пазара,

2) Фактори с пряко влияние върху пазара,

3) Вътрешни фактори.

 

 

SWOT анализ за услугата „Едно гише“ в четирите пилотни зони (D2.3)

 

Взаимоотношенията между заинтересованите страни.

 

За да се създаде и внедри успешно услугата „Едно гише“ от решаващо значение е да се събере информация относно териториалните характеристики, която може пряко или косвено да повлияе на пазара за обновяване на жилища и да оформи бъдещия бизнес модел. Докладът има за цел да оцени контекстуалните данни чрез SWOT анализ. SWOT идентифицира както бариерите, така и благоприятните условия, които трябва да се вземат предвид при разработването на успешен бизнес модел. Освен това е направен анализ на заинтересованите страни за всяка целева област. Той помага да се идентифицират местните играчи, да се оцени степента на интереси и влияние върху структурата „Едно гише“, да се разбере ролята, която поема всяка заинтересована страна и да се разработят комуникационни стратегии.

 

 

 

 

Моделът BetterHome.

 

Анализ на съществуващите инструменти и техники за ангажиране в ЕС и извън него (D3.1)

Документът предоставя анализ на съществуващите инструменти и схеми за ангажираност, ръководени от доставчици на услуги за обновяване на жилища, организатори на проекти, инициативи, финансирани от ЕС.  Анализът е фокусиран върху разбирането за най -подходящите подходи и инструменти за ангажиране на гражданите при инвестиране в

 

 

 

Анализ на съществуващите иновативни технически инструменти и схеми в ЕС (D4.1) 

 

Документът предоставя преглед на съществуващите технически инструменти и схеми на различни нива, като се разглеждат както частни, така и обществени инициативи с цел да се разберат нуждите на предлагането, от техническа и договорна гледна точка. Докладът е фокусиран върху идентифицирането и анализа на някои от най -значимите най -добри практики на проекти за енергийна ефективност, прилагани на ниво ЕС.

 

 

 Анализ на енергийните нужди на домакинствата в четирите пилотни зони (D4.2)

 

Съдържанието на този доклад включва общ методологичен подход за анализ на енергийните нужди на домакинствата в 4 -те пилотни зони за създаване на OSS (първо Падова, след това Тимишоара и Видин и Смолян с план за действие). Областите на намеса бяха избрани съгласно общата методология, разработена от Sogesca, и различната наличност на данни в целевите области.

 

 

Анализ на съществуващите иновативни инструменти и схеми за устойчиво финансиране в ЕС (D5.1)

 

Документът дава представа за съществуващите устойчиви финансови инструменти и схеми в ЕС, като предоставя предварителен анализ с показатели. Разгледани са както частни, така и публични средства с цел разбиране на нуждите за финансиране.

Анализ на финансовия капацитет на домакинствата в пилотните области (D5.2)

Докладът има за цел да анализира финансовия капацитет на домакинствата чрез анализ на икономически и финансови характеристики в четирите пилотни области (Падова, Тимишоара, Видин и Смолян). Анализът води до идентифициране на потенциални целеви области за фокусиране на методологията за реализиране и внедряване на услугата „Едно гише“, съгласно методологията, разработена от Sinloc, и наличните данни.

Проектът PadovaFIT Expanded е тригодишен проект, финансиран по програма HORIZON 2020, който цели пилотно създаване на One - Stop - Shop („едно гише“), посветено на услугите за обновяване на жилища в град Падова (Италия) и разширяване на процеса до град Тимишоара (Румъния) и два пилотни града в България- Видин и Смолян. Концепцията се основава на съществуващия опит от подобни One - Stop – Shop, мотивиращи и подкрепящи собствениците на жилища, както и стимулиране на предлагането, технически и финансово да сe инвестира в енергийна ефективност.

Брошура на проекта

Постер на община Видин

Постер на община Смолян
НОВИНИ


Date: 2023-07-13 14:58:08

Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) организира от 6 до 7 юли своята лятна годишна среща в хотел „Каменград”, Панагюрище.
Водеща тема на събитието бе „Енергийният преход - ролята на енергийните агенции и центрове в България”, а съдържанието му - структурирано в рамките на шест панела:
▪ Обучение за енергийни одитори
▪ Обучение за енергийни одитори, учители и младежи
▪ Енергийно планиране и управление на местно и национално ниво и предизвикателствата на енергийният преход в България
▪ Създаване и развитие на енергийни общности в България
▪ Ролята на жените в енергийния преход
▪ Информационен ден по проект POWERPOOR.

 

за повече информация тук

Date: 2022-12-02 09:32:56

 

С ползотворни теми и дискусии приключи и вторият ден на XVITA kонференция на АБЕА Вторият, заключителен ден от XVITA национална годишна конференция на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции бе посветен на темата „Енергийният преход и енергийната бедност- новите предизвикателства“.

Тематиката бе развита в рамките на два панела:
* Законодателни аспекти за развитие на енергийни общности у нас и добри практики в ЕС (Панел III)
* Решения за преодоляване на енергийната бедност (Панел IV).


В Панел III участие взеха експерти от ЕнЕфект, СОФЕНА, Комисията за енергиен преход към КСЕЗС, Черноморски изследователски енергиен център, Грийнпийс, VISIAW. Дискутирани бяха предизвикателствата пред развитието на енергийните общности у нас. Отбелязано бе, че България все още се бави със създаването на енергийни общности и с приемането на законодателство, което да уреди начина, по който да функционират. Представени бяха добри практики от съществуването им в Европейския съюз.


Неоспорим факт е, че енергийните общности са в основата на децентрализацията на енергийната система, като предоставят възможност на гражданите да бъдат свободни да произвеждат и продават своята енергия. Подчертано бе, че тези обединения не се правят с цел генериране на печалба и ще се явяват нетърговски участник на енергийния пазар. В общността ще се влиза свободно и доброволно, като основно тя е предназначена за малки бизнеси, частни лица, местни власти и общини.


Извод от проведената дискусия, между лектори и присъстващи представители на публични органи, професионални организации, енергийни експерти и общини, бе необходимостта да се направят промени в българското законодателство в подкрепа на енергийните общности у нас, което от своя страна ще регулира съществуването и развитието им.
Съдържанието на последния конферентен панел предложи на аудиторията възможни решения за преодоляване на енергийната бедност. Участие в него взеха експерти от Енергиен център София, СОФЕНА, Черноморски изследователски енергиен център и Център за устойчивост и икономическо развитие Пазарджик. Представена бе инициативата “Консултативен център на ЕС за енергийна бедност”, националните пътни карти за справяне с енергийната бедност по Проект PowerPoor, както и как да се кандидатства за техническа подкрепа от Консултативния център на ЕС за енергийна бедност.


Заключителните презентации бяха на представителите на Черноморския изследователски енергиен център, които говориха по темите „Програми и инициативи за декарбонизация на отоплението и охлаждането на домакинствата“ и „Битово отопление - калкулатор за сравнение на отоплителни системи и резултати от обследвания в енергийно-бедни домакинства“. Отбелязано бе пренебрегването на ролята на отоплението в домакинствата, което е значима тема в потреблението на енергия. Представено бе също така предназначението на калкулатор за сравняване на отоплителни системи, който да служи като лесна и независима енергийна консултация по отношение на отоплението на жилищни сгради.
Двудневният форум, който се проведе в хибриден формат приключи при подчертано изявен интерес от страна на представители на министерства, държавни институции, посолства, браншови организации, енергийни агенции и центрове, академичните среди, общини, експерти и фирми. Проявата категорично отрази значимостта на темата енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за всички нейни индустриални и неиндустриални потребители, като също така в рамките на нейното провеждане бяха анонсирани ценни и необходими новини за бранша.

Date: 2022-11-21 13:59:06

Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) организира за шестнадесети пореден път своята годишна национална конференция на 29 и 30 ноември в зала „ Васил Левски 1” на хотел „Хаят Реженси”, София.

Водеща тема на събитието тази година ще бъде „Енергийната ефективност и ВЕИ – предизвикателствата на енергийният преход и енергийната бедност”. Форматът ще бъде хибриден, с възможност за дистанционно онлайн и присъствено участие за представителите на националните институции, общините, бизнеса и обществеността.

Конференцията ще се проведе два поредни дни, като съдържанието й ще бъде структурирано в рамките на четири панела:

 • Финансови инструменти за енергийна ефективност в предприятията
 • Решения за декарбонизация и ниско-емисионно градско развитие
 • Законодателни аспекти за развитие на енергийни общности у нас и добри практики в ЕС
 • Решения за преодоляване на енергийната бедност.

Събитието ще бъде официално открито от представители на Столична община, Асоциацията на Българските Енергийни Агенции и ЕнЕфект.

На 29 ноември, в рамките на първия панел ще се проведе Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции за енергийна ефективност в България -  „Финансови инструменти за енергийна ефективност в предприятията”. Експерти от Министерството на иновациите и растежа, Българската стопанска камара и Българската банка за развитие ще представят пред аудиторията възможности за отговор на предизвикателствата на енергийната криза, както и добри практики за финансиране на проекти за устойчива енергия в предприятията.

Дискусиите ще продължат в две паралелни сесии. В първата паралелна сесия „Съществуващи финансови инструменти в подкрепа на енергийната ефективност и ВЕИ в предприятията” ще се обсъждат темите:

 ■ Какви са тенденциите в пазара на решения за енергийна ефективност и ВЕИ и кои са секторите и технологиите, които привличат най-голям интерес?

■ Допринася ли програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията за интереса към финансирането на устойчива енергия? 

■ Какви са очакванията към качеството на проектите и изискванията за проследяване на резултатите?

Ще се включат представители на УниКредит Булбанк, ОББ, ПроКредит Банк, Пощенска банка, Първа инвестиционна банка, Алианс за енергийна ефективност (АЕЕ). Сред поканените участници са експерти от БСК, Econoler, Камара на строителите в България, търговски банки, Фонд на фондовете, Българска банка за развитие, Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ), финансови институции, неправителствени организации, доставчици на енергийни услуги, общини и др.

Втората паралелна сесия ще се фокусира върху темата „Системи за управление на енергията в предприятията”. Участие ще вземат АУЕР, AEE, ЕкоЕнергия, НДЕФ, ФЕЕВИ, доставчици на енергийни услуги, финансови институции, енергийни агенции и специалисти и др.

Вторият презентационен панел от първия ден на събитието е насочен към намиране на решения за декарбонизация и ниско-емисионно градско развитие. Ще бъдат представени резултати от проектната дейност на Енергийна Агенция - Пловдив, както и ползите от тяхното реално приложение, сред които са въвеждането на градски ниско емисионни зони за подобрение на качеството на въздуха, монтирането на покривни PV инсталации със системи за съхранение на енергия в социални домове за справяне с енергийната бедност и др.

Производството на газ от възобновяеми енергийни източници – опитът по проект DanuP-2-Gas ще бъде представен от Черноморски изследователски енергиен център.

Вторият ден от Конференцията на АБЕА ще бъде посветен на темата: Енергийният преход и енергийната бедност- новите предизвикателства, която ще бъде развита в рамките на двата панела: Законодателни аспекти за развитие на енергийни общности у нас и добри практики в ЕС (Панел III) и Решения за преодоляване на енергийната бедност  (Панел IV).

В Панел III участие ще вземат представители на ЕнЕфект, СОФЕНА, Черноморски изследователски енергиен център, WWF България, Грийнпийс. Те ще обсъдят предизвикателствата пред  развитието на енергийните общности у нас. Ще бъдат представени добри практики от съществуването им в Европейския Съюз. Експертните презентации ще бъдат последвани от дискусия с участието на представители на публични органи, професионални организации, енергийни експерти.

Последният конферентен панел ще предложи на аудиторията възможни решения за преодоляване на енергийната бедност. Ще говорят експерти от Енергиен център София, СОФЕНА, Черноморски изследователски енергиен център и Център за устойчивост и икономическо развитие Пазарджик. Ще бъдат представени инициативата “Консултативен център на ЕС за енергийна бедност”, националните пътни карти за справяне с енергийната бедност по Проект PowerPoor, както и как да се кандидатства за  техническа подкрепа от Консултативния център на ЕС за енергийна бедност.  Програми и инициативи за декарбонизация на отоплението и охлаждането на домакинствата и битово отопление - калкулатор за сравнение на отоплителни системи и резултати от обследвания в енергийно-бедни домакинства ще бъдат също така сред темите на заключителния панел.

Програма на събитието

Има възможност за избор между онлайн и присъствено участие в хотел Хаят Реженси, София, за което местата са ограничени:

Регистрация

Date: 2020-09-03 15:05:18

Към 30-годишния юбилей „Бялата книга на БАН“ за АЕЦ „Белене“ е достъпна за всеки

Стнс. дтн Пламен Цветанов

 

          На 31-ви август 1990 г. БАН издаде най-голямата книга в България в областта на енергетиката  „АЕЦ Белене: Изследвания и становища на Българската академия на науките". Благодарение на електронната версия на книгата от Центъра за изследване на демокрацията и ръководството на Българския енергиен и минен форум (БЕМФ) тази отдавна изчерпана книга е достъпна за всеки български гражданин.

          Поради системният характер на енергетиката книгата отразява изследванията и официалното становище на БАН по пет проблемни области: социално-икономическо и енергийно развитие на страната и целесъобразност от изграждане на АЕЦ „Белене“ (сценариен анализ на взаимодействията на икономическо развитие, енергопотребности и енергоснабдяване с една от модерните моделни системи разработени в България с финансиране от ДКНТП през периода 1980-1985 г.); технически проект на АЕЦ „Белене“ и техническо равнище на съоръженията й (огромен по своето съдържание и компетентност на техническото равнище на проекта и рисковете от изграждането на централата без аналог досега в България); сеизмичност на строителната площадка, сеизмичен риск и характеристики на проектиране (проблеми, разработени от четири института на БАН с многократно в последствие финансиране за доказване, че сеизмичен риск на строителната площадка не съществува, важен екологичен проблем, умишлено забравен за последното десетилетие); влияние на АЕЦ „Белене“ върху околната среда; обществено мнение и реакции относно изграждането на АЕЦ „Белене“, включително доверие към становището на учените от БАН (изследванията на Института по социология и Централната лаборатория по психология показа, че доверието на българите превишава с 18 до 40 пункта всички други възможни механизми за вземане на решение и с 8 пункта – предложенито за национален референдум) ; становище на БАН по изграждане на АЕЦ „Белене“ на авторския колектив от общо 86 научни работници и експерти „Проучванията и изследванията като цяло водят до извода, че от енергийна, икономическа, техническа, сеизмична, екологична и социална гледна точка строителството на АЕЦ „Белене“ е недостатъчно обосновано и е неприемливо“.

          Моят поглед като съавтор и координатор на изследванията и издаването на книгата, е че такава книга уникална по своето съдържание по системните аспекти на развитието понастоящем и за в бъдеще  никога няма да бъде повторена. Една от главните причини е, че през първото десетилетие на 20 век в България бяха закрити традиционно водещи изследователски и проектни институти като като Енергопроект, Минпроект, Промишлена енергетика с филиали в страната, както и Лабораторията за анализ на енергийни системи към ИЯИЯЕ-БАН  като координатор на системните изследвания на енергетиката в България. Втората основна причина, според мен, е непрекъснатото деградиране на енергийната култура и управление в енергетиката.

          Сагата „Белене“ продължава. В разрез със системните изследвания и откритост на „Бялата книга“ през последните 5 години бяха допуснати действия със стратегически негативи за енергийното развитие на България: 1. През  2016 г. при спрян от НС проект за АЕЦ „Белене“ директрори от НЕК поръчаха два ядрени риактора от Росатом, България беше осъдена да ги заплати и реакторите бяха доставени за съхранение в България; 2. БЕХ и Министерството на енергетиката възложиха на БАН, в частност на Институт за икономически изследвания, разработване на Проект „Изготвяне на Национална стратегия в областта на енергетиката (с фокус върху електроенергетиката)“. След изпълнение на Проекта през 2016  и 2017 г. само малка част от този Проект, без авторски колектив, беше представена пред обществото. Огромната част от обявените около 1000 страници бяха тотално цензурирани и остават завинаги неизвестни за обществото (разделът 1А „Анализ на състоянието и перспективите на развитие на енергетиката в България. Прогнози на електропотреблението до 2040 г.“, разработен от мен и колектив, съдържащ тематичен и системен анализ на енергийната политика на ЕС, предизвикателства и проблеми за устойчиво енергийно розвитие и прогнози за перспективните електропотребности по икономически сценарии и сектори на електропотребление, имаха съдбата на гореспоменаните 1000 страници. В този Проект беше проведено игнориране на авторското право в името на предварително проведена политика за доказване на жизненоспособността на АЕЦ „Белене“. За реализацията на това тотално унижение в един Проект на БАН допринесе и предварително обявеното от Председателя на БАН послание за ненамесване в съдържанието на Проекта, тъй като той е „конфиденциален“. Конфиденциален от кого?); 3. В съответствие на вече манипулирания „Проект на БАН“ за АЕЦ „Белене“ министър Т. Петкова внесе в НС предложение за възлагане на Министерският съвет  и Министерството на енергетиката задължение за търсене на инвеститори за проекта АЕЦ „Белене“ при условие, че България не гарантира изкупуването на продукцията на тази централа. 4. През целия този период Минестерството на енергетиката и други институции напълно игнорираха позицията на БЕМФ,  че АЕЦ “Белене“ не е конкурентоспособна и че България до 2040 г. не се нуждае от нови големи неманеврени мощности, както и позицията на Асоциация на българските енергийни агенции (АБЕА) за огромния финансов риск ако България в резултат на някакви обстоятелства се откаже от изискването да не гарантира изкупуване на продукцията на АЕЦ „Белене“. Пак в същия период стана ясно, че АЕЦ „Белене“ не е лицензирана и че всички документи, приемани преди 2007 г., са невалидни след аварията във Фукушима (Япония). 5. В момента Министерството на енергетиката и Министерството на околната среда и водите подготвят и подлагат на обсъждане „Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г.“.  В плана, обаче, се налага манипулативното внушение, че ядрената енергетика на България е местен енергиен ресурс, и че за увеличение на енергийната си независимост (колкото повече ядрена зависимост – толкова повече енергийна независимост!?) към 2050 г. трябва да произвежда 70 % от електроенергийното си производство от ядрени хилядници. Трикът „ядрената енергетика е местен енергиен източник“ не е недомислие, а опит за провокация срещу стратегическо планиране на националната енергетика и нейната европейска принадлежност. Българската енергетика се нуждае от здрав разум, професионализъмл ресурсна и технологична иновация за конкурентност и социална поносимост на енергийното обслужване на обществото.

 

 

 

 

 

31.08.2020 г.

Date: 2019-12-03 10:19:40

  На 28.01.2019 г. беше подписан договор за изпълнение на Проект № BG05SFOP001-2.009-0173 с наименование “Гражданите – активни участници за подобрение на качеството на въздуха, енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници за отопление в преодоляване на енергийната бедност в община Видин”, с акроним: ВИДИН Е-АКТИВ.

Асоциация за социална отговорност и развитие чрез иновации – АСОРИ партнира на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции /АБЕА/ съместно с Община Видин, където ще се изпълняват дейностите по проекта.

Проектът цели включване на гражданите, бизнеса и техните организации в етапите на изграждане на политиките за качество на атмосферния въздух, енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и управление на отпадъците в Община Видин. Проектната цел ще бъде постигната чрез разработване и прилагане на механизъм за участие на заинтересованите страни, конкретни мерки за действие между администрацията и обществеността с цел подобряване на социално-икономическата среда, разработване на модел за синхронизирани общински политики, организиране на публични обсъждания, както и обучения на общинската администрация.

Проект ВИДИН Е-АКТИВ е с продължителност 23 месеца, на обща стойност 83 167,74 лева и се финансира от Оперативна Програма „Добро управление”.

Date: 2019-01-20 16:26:37

 

 

Представяме ви кратка информация за част от разработените пътни карти по проект Publened. В този бюлетин е направен преглед на пътните карти, фокусирани върху мониторинга и верификацията при прилагането на мерки за енергийна ефективност.

За повече информация прегледайте прикачения файл или посетете сайта на проекта: http://publenef-project.eu

Date: 2018-10-20 16:20:38

Представяме ви кратка информация за част от разработените пътни карти по проект Publened. В този бюлетин е направен преглед на пътните карти, подпомагащи награждането на проекти за енергийна ефективност.

За повече информация прегледайте прикачения файл или посетете сайта на проекта: http://publenef-project.eu

Date: 2018-12-18 13:39:44

На 04.12.2018г се проведе Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) организира XIII Национална конференция "Интелигентни градове и региони – интегрирано енергийно управление и развитие, биоикономика, сгради с почти нулево енергийно потребление“.

Конференцията премина изключително успешно, присъстваха над 130 души- представители от Министерство на енергетиката, АУЕР, ФЕЕВИ, МЗХГ, клъстерни организации, енергийни агенции и центрове, академичните среди, кметове и представители от общините, експерти и фирми в бранша.

За девета поредна година в рамките на конференцията бяха наградени победителите в Българската ВЕИ лига – категории „Биомаса“ и „Слънчева енергия“.

Форматът на конференцията беше динамичен, дискусионно-интерактивен, наситен с  множество демонстрации на резултати от реализираните проекти на участващите организации.

Коференцията премина при следния дневен ред:

Панел I "Предизвикателствата пред енергийните политики – национални и общински цели и предизвикателства"

В рамките на този панел аудиторията се запозна с "Пътната карта за отключване на дългосрочния потенциал на България за децентрализирано производство на електроенергия от малки ВЕИ централи", Прогнозиране на електропотребностите на България по сценарии и сектори до 2040 г., "Интелигентният град – мисия възможна чрез синергия на интегрирани политики за устойчиво енергийно развитие и подобряване качество на въздуха", Зелена икономика и зелени работни места в Европейския съюз.

Панел II "Интелигентният град - устойчиво общинско енергийно и климатично планиране и развитие"

На аудиторията бяха представени: Опитът на Асеновград по пътя към устойчиво развитие, Новите български интелигентни градове- енергийни иновации и климатично лидерство, Интегрирано планиране на местни политики - общински планове за енергийна ефективност и транспорт. Примерът на пилотни български градове

Панел III "От енергоефективни сгради към сгради с близко до нулево енергийно потребление"

В рамките на този панел бяха предсатвени: Индивидуалните пътни карти за сградно обновяване като пазарен инструмент за противодействие на компромисните мерки; Болници с близко до нулево енергийно потребление на Балканите; Енергиен мениджмънт - теория и практика: внедряване на ISO 50001 и организиране на общински енергиен мениджмънт; Системите за съхранение на електроенергия - обещаващо решение в сградите с близко до нулево потребление на енергия -  nZEB. 

Панел IV "Инвестиции за иновации и реализирането им в общините" включваше: Общинско енергийно планиране в сградния сектор: научено и възможности за българските общини за подкрепа от Европейската климатична инициатива; Алтернативни начини за финансиране на иновативни идеи и групово финансиране на масовите иновации;  

В залата беше разположени информационно-демонстрационен щанд, на който желаещите получиха нова информация и обучения на теми: Инструменти за обучения за ЕЕ и ВЕИ,
Професионалното обучение на инсталатори на ВЕИ системи, Професионални обучения за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите, Повишаване на компетенциите в областта на ЕЕ. Професионално обучение на електротехници за интелигентни измервания и автоматизация на дома, Иновативна обучителна платформа за справяне с енергийната бедност, Publenef - Платформа с инструменти за енергийна ефективност.

Презентации от конференцията

Панел 1

Панел 2

Панел 3

Панел 4

Меморандум XIII АБЕА

 

Date: 2018-12-18 10:48:56

ПОБЕДИТЕЛИТЕ ВЪВ ВЕИ ШАМПИОНСКА ЛИГА 2018

За девета поредна година Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) награди ВЕИ Шампионите на България. Състезанието е в две категории – Лига „Биомаса“ и Лига „Слънчева енергия“, а отличените получават специално изработени „олимпийски” медали. Официалната церемония по награждаване се състоя на 4 декември 2018 г. в зала "Средец", София Хотел Балкан (хотел „Шератон“), гр. София.

Три общини бяха отличени в Лига „Биомаса“ за придобиване и опериране на общинска отоплителна централа, както и подмяна на съществуващите и изграждане на високоефективни отоплителни системи в общински сгради, използващи биомаса за гориво.

В Лига „Слънчева енергия“ наградите си поделиха две фирми и една община, реализирали иновативни соларни системи, които да покриват енергийните им нужди за производство и съхранение.

 

ЛИГА БИОМАСА

 

ПЪРВО МЯСТО:

Златен медал и Шампионска купа получи Община Банско за общинска отоплителна централа на биомаса 10 MW.

Община Банко е първата българска община - оператор на 10 MW  отоплителна централа, използваща биомаса. Отоплителната централа има вече десетгодишна история за  устойчиво приложение на биомаса в централизираното отопление.

Общината е осигурила отоплението на всички общински и държавни сгради на нейната територия. Разработила е и прилага и програма за включване на нови битови абонати и търговски обекти – хотели и ресторанти.

Като гориво в централата се използва дървесна биомаса и е снабдена с два напълно автоматизирани водогрейни котела (всеки от тях е с мощност 5 MW), производство на водеща европейска фирма, на базата на най-съвременните технологии.

 

ВТОРО МЯСТО:

Сребърният медал е за Община Златоград за модернизиране на отоплителната система и котелните съоръжения, обслужващи две училища, две детски градини и административната сграда на общината. Общата инсталирана мощност на инсталациите е 1 710 киловата.

  

 1. Реконструкция на отоплителна система и котелно стопанство в сградата на Основно училище „В.Левски” гр. Златоград. Със средства в размер на 187 268 лева се достави и монтира нов котел с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и се подмениха старите отоплителни тела и тръбна мрежа в спортния комплекс. За отоплението на сградата е предвидено изграждане на локална отоплителна инсталация с котел на дърва или пелети с номинална отоплителна мощност 500 кВт, окомплектован с бункер и горелка за пелети; водата в басейна също се топли от пелетния котел;
 2. Реконструкция на отоплителна система и котелно стопанство в сградата на Средно училище „Антим I” гр. Златоград. Със средства в размер на 248 104 лева се достави и монтира нов котел с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и се подмениха старите отоплителни тела и тръбна мрежа. За отоплението на сградата е предвидено изграждане на локална отоплителна инсталция с котел на дърва или пелети с номинална отоплителна мощност 350квт, окомплектован с бункер и горелка за пелети;
 3. Реконструкция на отоплителна система и котелно стопанство в сградата на Общинска администрация Златоград. Със средства в размер на 206 124 лева се достави и монтира нов котел с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и се подмениха старите отоплителни тела и тръбна мрежа. За отоплението на сградата е предвидена изграждане на локална отоплителна инсталция с котел на дърва и пелети с номинална отоплителна мощност 500квт, окомплектован с бункер и горелка за пелети;
 4. Реконструкция на отоплителна система и котелно стопанство в сградата на ДГ „Радост” гр. Златоград”. Със средства в размер на 128 857 лева се достави и монтира нов котел с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и се подмениха старите отоплителни тела и тръбна мрежа. Отоплението е с котел комбиниран на пелети и дърва в комплект с горелка и отоплителна мощност 210kW;
 5. Реконструкция на отоплителна система и котелно стопанство в сградата на ДГ „Щастливо детство” с.Старцево”. Със средства в размер на 110 603 лева се достави и монтира нов котел с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и се подмениха старите отоплителни тела и тръбна мрежа. Отоплението е с котел комбиниран на пелети и дърва в комплект с горелка и с отоплителна монщост 150kW.

 

ТРЕТО МЯСТО:

Община Мадан за смяна на горивна база и преминаване от нафта на пелети чрез инсталиране на автоматизирани водогрейни котли в многопрофилна болница МБАЛ „Проф. д-р Константин Чилов“ , както и в детска градина и училища с интегрирани слънчеви колектори за топла вода. Обща инсталирана мощност е 1 160 киловата.

 

 1. МБАЛ «Проф.Д-р Константин Чилов» - гр. Мадан - Котелното помещение е съществуващо, разположено в сутерена и е оборудвано със съществуващи котли – нафтов и пелетен. Доставка и монтаж на водогреен котел за изгаряне на гориво - пелети, номинална мощност 300 kW, окомплектован с бункер, шнек, табло за управление с възможност за регулиране на мощността- 2 бр.
 2. ОДЗ Елица - гр. Мадан - нафтовият котел 287 kW се подменя с 2 бр. пелетни котли, всеки по 130 kW + 3 бр. плоски панелни слънчеви колектора, всеки по 2,15 кв.м
 3. СОУ СВ. СВ. Кирил и Методий - с. Върбина, община Мадан- нафтов котел 300 kW се заменя с пелетен 300 kW и плосък слънчев колектор 2.7 кв.м

 

ЛИГА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ

 

ПЪРВО МЯСТО:

“Даймънс-Дени” ООД гр. Стара Загора за изградена фотоволтаична инсталация захранваща хладилен център с дълбоко замразяване и оптимизация на режима на работа на технологичните съоръжения. Инсталираната мощност е 30 киловат пика и спестява над 40% от електрическата енергия, консумирана в предприятието.. Панелите са монтирани на покрива на сградата в която се намират 4 нискотемпературни хладилни камери по 1000 куб.м. всяка. Въведена е автоматична система за оптимизация на товарите, така че да се използва максимално произведената слънчева ел. енергия за захранване на основните консуматори. Инвеститора отчита спестяване над 40%. Предвижда се разширяване на соларната система с още 15 kW.

 

ВТОРО МЯСТО:

Многопрофилната общинска болница в гр. Гулянци досега се е отоплявала с нафтови котли, работещи в режим „2 часа сутрин и 2 часа след обед“, който не са поддържали комфортно отопление. С изпълнението на Проекта „Комбинирана геотермална термопомпена система и слънчеви колектори за отопление и снабдяване с гореща вода в Многопрофилна болница на община Гулянци“ вече се постига денонощно поддържане на отоплителния режим, като то се отчита и спестяване от над 25 000 лв. през изтеклия отоплителен сезон (февруари - април 2018). Монтираните 2 термопомпени агрегата по 108 kW са комбинирани с 20 плоски соларни панела и два резервоар-акумулатора по 1000 l всеки, осигуряващи и топла вода за битови нужди. Общата стойност на инвестицията е 570 000 лв.

 

 

ТРЕТО МЯСТО:

„Савимекс“ ООД, гр. Добрич, за изпълнение на проект „Фотоволтаична централа върху покривна конструкция на производствен корпус „САВИМЕКС“ от „Пи Ви консулт“ София по начин, гарантиращ най-рационално използване на покривната площ. Инсталираната мощност е 360 kWp, като се планира разширяване до 580 kW през пролетта на следващата година. Предвижда се и инсталиране на наземен соларен парк от 500 kWp. Произведената електроенергия е изцяло за покриване собственото потребление на фабриката.

 

Прессъобщение

Date: 2018-11-08 13:09:54

Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) организира XIII Национална конференция "Интелигентни градове и региони – интегрирано енергийно управление и развитие, биоикономика, сгради с почти нулево енергийно потребление“, която ще се състои на 4 декември 2018 г., от 13:00 до 18:00 в зала Средец, София Хотел Балкан, София.

Целта на конференцията е да насочи вниманието на националните институции, общините, бизнеса и обществеността към актуални теми в областта на интегрираното енергийно управление и развитие, интелигентните градове с „умни“ сгради с близко до нулевото енергийно потребление и  чист въздух, както и интелигентните региони, оползотворяващи био-отпадъци за производство на биогорива, биоенергия и биопродукти. 

За девета поредна година в рамките на конференцията ще се проведе тържествената  церемония по награждаване на победителите в Българската ВЕИ лига – категории „Биомаса“ и „Слънчева енергия“, които ще се състезават със своите постижения и в Европейската Шампионска лига по възобновяеми енергии.

Форматът на конференцията ще бъде динамичен, дискусионно-интерактивен, наситен с  множество демонстрации на резултати от реализираните проекти на участващите организации.

Участието в конференцията е безплатно. Осигурени са кафе паузи и делови коктейл за установяване на контакти и партньорства с други общини, фирми и организации, работещи в сферата на енергийната ефективност, сградите с близко до нулевото енергийно потребление децентрализираната енергетика и енергия от отпадъци.

Ще се радваме на интерес от Ваша страна и очакваме да посетите събитието.

За контакти:

тел./ факс: 032/ 62 57 54

електронна поща eap@eap-save.eu

Програма

Date: 2018-09-26 11:15:23

 

УЧАСТВАЙТЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ PUBLENEF

10 Октомври 2018, 9 - 16ч

 Palais des Académies, Brussels

 

 Новата Директива за енергийна ефективност е утвърдена, а европейците вече имат нова цел: 32,5% за 2030 г. Публичните власти чрез своите стратегии за енергийна ефективност ще бъдат основните двигатели за прилагане на необходимите мерки и мониторинг на въздействието им върху тази нова цел.

Проектът PUBLENEF H2020 е фокусиран основно върху мобилизиране на политиците на местно, регионално и национално ниво и съдаване на връзки между тях. След анализ на нуждите и  оценка на добрите практики, партньорите разработиха политически пътни карти за 12 града и региона в Европа, очертаващи пътищата за устойчива енергийна ефективност.

 

В рамките на Европейската седмица на регионите и градовете, тази конференция ще демонстрира капацитета местните и регионални власти дад ръководят прехода към енергийно ефективно общество. Представителите на ниво ЕС ще представят новата политическа рамка за енергийна ефективност и най-новите възможности за финансиране. Ще бъдат обсъдени успешни подходи и ще бъдат споделени ефективни инструменти. Ще имате възможност да разговаряте с експерти и политици по ключовите измерения на политиките за енергийна ефективност и заедно да проучите най-новите тенденции и решения

 

 Програма

 

 РЕГИСТРАЦИЯ

 

ЗА ПРОЕКТА PUBLENEF

 

PUBLENEF е 3-годишен (2016-2019) проект, финансиран от ЕС по програма 2020, който има за цел подпомагане изпълнението на ефективни и ефикасни устойчиви енергийни политики (с фокус върху енергийната ефективност). Проектът подкрепя политиците чрез представяне на най- добрите практики и политически прпоцеси, изпълнявани в страните членки на национално, регионално и местно ниво.

Date: 2018-09-13 18:26:13

Приключи международния проект EmBuild, подпомагащ обновяването на общинския сграден фонд чрез дългосрочни стратегии

 

   Приключи международния проект EmBuild, финансиран по програмата Хоризонт 2020 на ЕК. В рамките на проекта са изготвени редица документи и помагала в подкрепа на общините за изготвяне на дългосрочни стратегии за обновяване на сградния фонд. В рамките на проекта беше оказана помощ на пет български общини при изготвянето или актуализирането на техните планове. Специално внимание е отделено и на по-широките ползи от енергийното обновяване на общинските сгради. Повече информация за проекта и неговите резултати може да намерите на сайта http://embuild.eu/bulgaria/.

 

Приключи международния проект EmBuild, финансиран по програмата Хоризонт 2020 на ЕК. В рамките на проекта са изготвени редица документи и помагала в подкрепа на общините за изготвяне на дългосрочни стратегии за обновяване на сградния фонд. В рамките на проекта беше оказана помощ на пет български общини при изготвянето или актуализирането на техните планове. Специално внимание е отделено и на по-широките ползи от енергийното обновяване на общинските сгради. Повече информация за проекта и неговите резултати може да намерите на сайта http://embuild.eu/bulgaria/. Някои от най-интересните публикации, които може да бъдат намерени на сайта са:

 

 • Таблица за обобщено събиране на изходни данни за изготвяне на общински енергийни планове за обновяване на сгради;
 • Формуляр за бърза оценка на енергийното състояние на сграда;
 • Образец на доклад от детайлен енергиен анализ на сграда;
 • Каталог на мерки за енергийна ефективност с ниски или нулеви инвестиционни разходи;
 • Фактологическа справка за националната стратегия за обновяване на сградите.
 • Фактологически справки за изготвените планове на пет български общини.

Фактологически справки за по-широките ползи от енергийното обновяване на сгради

Date: 2018-07-25 18:13:11


Целият обем важна информация, събрана в рамките на проекта Publenef, като добри практики, ръководства и инструменти, подкрепящи изпълнението на политики за енергийна ефективност на местно, регионално и национално ниво, вече могат лесно да бъдат открити на едно място. Он- лайн платформата    “PUBLENEF TOOLBOX”,  разработена по проект Publenef съдържа добри практики и инструменти за инвентаризация, които могат да подпомогнат преодоляването на бариерите при прилагането на политики за енергийна ефективност. Платформата дава възможност на потребителите чрез събраните добри практики и инструменти да открият конкретно решение, отговарящо на техните нужди.
 

 

Date: 2018-05-28 18:09:36

  ПДФ Печат Е-мейл

 

 

Представяме ви кратка информация за част от разработените пътни карти по проект Publened. В този бюлетин е направен кратък преглед на пътните карти, подпомагащи обновяването за енергийна ефективност в сектор сгради и приносът на сектора към постигане на целите за ЕЕ на национално, регионално или местно ниво.

За повече информация прегледайте прикачения файл или посетете сайта на проекта: http://publenef-project.eu

рикачени файлове:
Изтегли файла (Publenef_1st_Policy_Brief.pdf)Publenef 1st Policy brief [PUBLEnEf policy roadmaps that aim at stimulating energy efficiency renovations in the building sector] 1945 Kb

 

Date: 2018-05-28 18:08:10

Позиция на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции за АЕЦ „Белене“ и рисковете за България

 

Position of the Association of Bulgarian Energy Agencies (ABEA) on Belene NPP and the risks for Bulgaria of reopening the project

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Opinion_BELENE_ABEA2018.pdf)Position ABEA on Belene NPP_eng [Position of the Association of Bulgarian Energy Agencies on Belene NPP and the risks for Bulgaria] 286 Kb
Изтегли файла (Позиция АБЕА за АЕЦ БЕЛЕНЕ2018.pdf)Позиция на АБЕА за АЕЦ „Белене“ и рисковете за България [Позиция на Българските Енергийни Агенции - АБЕА за АЕЦ „Белене“ и рисковете за България от възобнов]
Date: 2018-03-19 15:16:40


Уважаеми госпожи и господа,

Европейската комисия в партньорство с Българското министерство на енергетиката и с Финансовата инициатива за програмата за околната среда на Обединените нации (UNEP FI) организира регионална конференция относно финансирането на енергийната ефективност в България и в други държави от Централна и Югоизточна Европа, която ще се проведе в гр. София, в четвъртък, 28 юни 2018 г.

Това събитие се организира в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и ще се проведе в деня преди министерското събитие на високо равнище на Групата на високо равнище за свързаност на газопреносната система в Централна и Югоизточна Европа (CESEC) в гр. София.


Програмата е на разположение тук, но за момента ви молим да резервирате датата в своите програми и да се регистрирате за присъствие тук.


Събитието ще даде възможност:

 

 

Date: 2018-03-18 20:37:48

Асоциацията на Българските Енергийни Агенции в партньорство с Български минен и енергиен форум организираз международна конференция "Енергийна сигурност на Югоизточна Европа и национална сигурност" под патронажа на Теменужка Петкова, Министър на енергетиката, която ще се проведе на 15.0.2018г в Интер Експо Център София.
Динамичните промени в енергийното развитие на страните - членки на ЕС както и на света и новите заплахи, като рисковете за осигуряване на непрекъснатост на доставките на енергийни суровини  и  енергия, доминирането на геополитическите над икономическите интереси в редица случаи на монополни доставки, както и нарастващите терористични заплахи поставят темата за енергийната сигурност в основата на националната сигурност на държавата. Сигурността на доставките на енергия и енергийни  ресурси става първи приоритет в енергийната политика на страните - членки на ЕС.
Основните цели на конференцията са свързани с дискусии на връзката между националната сигурност и сигурността на доставките и методите и техническите средства за повишаване на тяхната  надеждност  срещу  потенциални  увреждания  и  терористични  атаки на енергийната инженерна инфраструктура ще бъдат другата основна цел на дискусиите.

 

Повече за събитието можете да откриете ТУК.

Date: 2019-01-24 17:29:08

XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ АГЕНЦИИ ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Милена Агопян   
Четвъртък, 20 Октомври 2016 10:47

Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) организира XII Национална конференция "Интелигентни градове и региони- интегрирано енергийно управление и развитие, биоенергетика, сгради с почти нулево енергийно потребление", която ще се проведе  на 6 Декември 2016г в зала "Сердика", Хотел "Балкан" гр. София.

 

АБЕА и Енергийна Агенция - Пловдив, както и енергийните агенции и центрове, Ви канят да се включите в Националната конференция и съпътстващите събития. Целта им е да се насочи вниманието на националните институции, общините, бизнеса и обществеността към актуални теми в областта на интегрираното енергийно управление и развитие, интелигентните градове с „умни“ сгради с близки до нулевото енергийно потребление и чист въздух, както и интелигентните региони с иновативни подходи за оползотворяване на отпадъци за производство на биогорива, биоенергия и биопродукти.

Конференцията включва и демонстрационна част. Ще бъдат представени съвременни, високотехнологични начини за енергийно обследване на сгради с помощта на дрон, както и мобилна лаборатория за изпитване качеството на въздуха, измерваща в реално време и демонстарция възможностите на система за управление качеството на въздуха и дисперсионно моделиране на замърсяванията.

 

За осма поредна година в рамките на конференцията ще се проведе тържествената  церемония по награждаване на победителите в Лига "Биомаса" и Лига "Слънчева енергия" на Българската Шампионска ВЕИ лига, състезаващи се със своите постижения и в Европейската Шампионска лига по възобновяеми енергии.

 

Участието в конференцията е безплатно. Осигурени са кафе паузи и делови коктейл за установяване на контакти и партньорства с други общини, фирми и организации, работещи в сферата на децентрализираната енергетика, разпределената енергия, енергия от отпадъци и сгради с близко до нулевото енергийно потребление.

 

Ще се радваме на интерес от Ваша страна и очакваме лично да посетите събитията, както и да посочите ваши експерти, които да се включат в конференцията и дискусиите. Очакваме да потвърдите участието си в конференцията на тел./факс: 032/ 62 57 54 или e-mail: office@eap-save.eu

 

XII ABEA ConferenceEmail Newsletter

ЧЛЕНОВЕ


Софийска енергийна агенция "СОФЕНА"

Енергийна агенция Пловдив (EAP)

Регионална енергийна агенция Пазарджик (РЕАП)

Общинска енергийна агенция Русе (MEA)

Енергиен център София (SEC)