Асоциация на българските енергийни агенции


Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) е неправителствена организация, регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел.
Учредителите и членове на Асоциацията са юридически лица - енергийни агенции на местно и регионално равнище, основани с финансовата и идейна помощ на Европейската Комисия.

Цели:
 • Да подпомага дейностите на членовете си и обединява усилията им по отношение на подготовка на предложения за подобряване на националната и местна (общинска) нормативна база с цел подсигуряване на устойчива енергийна политика, както и дейностите им по участие в национални, европейски и международни проекти.
 • Да поддържа контакти с Директоратa за Енергия към Европейската комисия, целящ приложение на директивите на ЕК, както и участие в местни и регионални инициативи.
 • Да сътрудничи с Министерството на енергетиката, Агенция за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/, Министерството на околната среда и водите и с други държавни институции при разработването на предложения за подобряване на държавната нормативна база в областта на устойчивото енергийно развитие, политиката за енергийна ефективност и употребата не възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).
 • Сътрудничество с АУЕР при осъществяването на държавната политика за енергийна ефективност, внедряване на нови технологии и ВЕИ.
 • Да обменя на информация и разпространява най-добри практики и резултати на международно и национално равнище.
 • Да подпомага местните власти (включително и общини, които не членуват в Асоциацията) в инициативи и проекти свързани с енергийната ефективност и екология.
Дейностите на Асоциацията включват проучване, иницииране и разработване на проекти, нормативни актове и стандарти, изпълнение на проекти, консултации и програми в областта на енергийната ефективност и екологията, внедряване на екологично-доказани енергийни технологии, обучаване, публикуване и разпространение на информационни материали относно енергийния сектор, както и всякакъв вид друга дейност, която не е забранена от закона свързана с проблемите по енергийна ефективност и околна среда.
 
Мисията на АБЕА
Мисията на АБЕА е да координира и да обедини потенциала и опита на членовете си и да ги представлява пред българското правителство, регионалните и местни власти, частните общности и пред институциите на Европейската Комисия и съответните представители на Директората по енергия за Европа (DG ENER), както и пред световната мрежа за енергийна ефективност ManagEnergy и други международни организации и структури.
 
Приоритетите на АБЕА
Основен приоритет на асоциацията е изграждане и подобряване на устойчива структура, която ще поддържа и влияе на потенциала и ще разработва и изразява позициите на членовете си пред българските и европейските власти, структури и организации, т.е. ще действа като основен представител на членовете си без да ограничава дейностите им.

КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ


Офисът за технологичен трансфер на знания е модерен иновативен център за изследване, анализ, наблюдение, моделиране на качество на атмосферния въздух (КАВ), енергийно потребление и емисии парникови газове на местно ниво в района на Балканите чрез използване на най- съвременни информационни и комуникационни технологии.

 

НАШАТА МИСИЯ

mod

Подкрепа на национални и местни действия за разработване и прилагане на интегрирани политики за намаляване на енергийното потребление и емисиите основни замърсители  на атмосферата и парникови газове.Центърът за интегрирано управление на качеството на въздуха на АБЕА работи по всички компоненти от управлението на качеството на въздуха, а именно:

 

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ:

 

ИЗМЕРВАНЕ НА ИМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

img_2574_2

opsis_pm inlet pm10

opsis_pm inlet pm10

t200-nox

Мобилна лаборатория за качество на атмосферния въздух, обезпечена с метеорологична мачта
 Семплери за измерване концентрациите на  ФПЧ2.5 и ФПЧ10  Семплер за измерване концентрациите на NO, NO2, NOx

 

 

ИЗМЕРВАНЕ НА ЕМИСИИ ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ И ПАРАМЕТРИ НА ГАЗОВИЯ ПОТОК

GAS ANALYZER

ГАЗАНАЛИЗАТОР TESTO 350 за измерване нивата на:

 • О2
 • CO
 • NO
 • NO2
 • SO2
 • общи въглеводороди

ПАРАМЕТРИ НА ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ:

 • температура
 • скорост
 • налягане

Параметри на околната среда:

 • температура на външния въздух
 • барометрично налягане
 • относителна влажност (в %)
 

 ИЗМЕРВАНЕ НА ПРАХОВИ ЕМИСИИ

 • пробовземна тръба
 • комбинирана филтърна глава (за плоски и конични филтри)
 • кривка и дюзи за пробовзменане съгласно EN13284 и ISO 9096
 • сушилна кула със силикагел
 • газoв часовник
 • ротаметър
 • пробовземна помпа
   

 

 

 

 

 

 airviro_logo

Система за управление на КАВ- Airviro с 13 дисперсионни модела

 

 

ИЗМЕРВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА:


•  Измерване на КАВ във всяка една точка
•  Измервания за изискванията на комплексни разрешителни на предприятия, с цел анализ, по сигнали, на места без стационарни станции
•  Измерване концентрациите на основните замърсители– ФПЧ10, ФПЧ2,5, NO, NO2, Nox
•  Измерване на метеорологични параметри – температура, скорост и посока на вятъра, влажност, атмосферно наляганеИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ЕМИСИИ

Екипът на Центъра има богат опит в инвентаризацията на емисии по сектори – индустрия, транспорт, битов, неорганизирани източници.ДИСПЕРСИОННО МОДЕЛИРАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА:

airviro_BS  


Центърът използва най-разпространената и функционална система за управление на КАВ в света – Airviro. Системата съдържа 13 дисперсионни модела (AEROMOD, Austal 200, CALPUF, Noise screening ISO 9613-2, OSPM Street canyon, SMHI: Danard Wind Model, street canyon, Dispersion, Grid, Heavy Gas, MATCH, Receptor, Gauss).
Моделирането може да се извърши за дадена община или за по-големи и по-малки териториални единици.
Моделирането покрива всички изисквания на общинските програми за опазване чистотата на атмосферния въздух.
Моделирането може да бъде статистическо, близко до реалното време или прогнозно като позволява тези симулации да се използват при взимането на управленски решения.

 

УСЛУГИ


•    Изпитване качеството на атмосферния въздух – фини прахови частици (ФПЧ10, ФПЧ2,5) и азотни оксиди (NO, NO2, NOx)
•    Инвентаризация на емисии по сектори
•    Дисперсионно моделиране на качеството на въздуха и оптимизационни сценарии
•    Разработване и актуализиране на общински програми и планове за качеството на въздуха – чл. 27 от ЗЧАВ
•    Разработване и актуализиране на общински програми и планове за възобновяеми енергийни източници и биогорива – чл. 10 от ЗВЕИ
•    Разработване и актуализиране на общински програми и планове за енергийна ефективност – чл. 11 от ЗЕЕ
•    Метеорологични и климатични изследвания
•    Прогнозно и прединвестиционно моделиране влиянието на инфраструктурни проекти върху КАВ;
•    Проверка на оплаквания за превишаване пределнодопустимите концентрации в зони, където няма автоматични измервателни станции
•    Моделиране на замърсяване при бедствия и аварии и изготвяне на оптимизационни сценарии за евакуация на населението

 

За контакти:

 

ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Бул. „Руски“ 139, ет. 3, офис 301
Пловдив 4000
Телефон: 032 625 755
Факс: 032 625 754

Моб.: 0893/ 558 650


Лияна Аджарова
Председател на управителния съвет
liyana.adjarova@eap-save.eu

инж. Милена Агопян
експерт, координатор на проекти

milena.agopyan@eap-save.eu
СЪБИТИЯ
XIII Национална конференция на АБЕА- "Интелигентни градове и региони- интегрирано енергийно управление и развитие, биоенергетика, сгради с почти нулево енергийно потребление"

4 Декември 2018г, зала "Сердика", хотел "Балкан" гр. София

 

XXI Европейски форум за екоиновации, София, България, на 5-6 февруари 2018 г.

Форумът ще разгледа екологични иновационни решения за подобряване на качеството на въздуха. Той ще събере компании и публични органи, които вече са успели да разработят и внедрят ефективни нови технологии или иновативни модели на бизнес и управление с онези, които търсят такива решения и практики.

 

 

Асоциация на Българските енергийни агенции (AБEA) организира XII Национална конференция "Интелигентни градове и региони- интегрирано енергийно управление и развитие, биоенергетика, сгради с почти нулево енергийно потребление"

6 Декември 2016г, зала "Сердика", хотел "Балкан" гр. София

 

 

 

Асоциация на Българските енергийни агенции (АБЕА), Енергийна Агенция - Пловдив в партньорство с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и общима Пловдив организират Национална конференция Енергия, околна среда, климат и зелена икономика".

30 март 2012, Зала България, МПП

 

b2b Форум за Югоизточна Европа - Енергийна ефективност и възобновяема енергия, управление на отпадъци и рециклиране.

 

Изявата се утвърди като една от най-мащабните и е с фокус Югоизточна Европа. Нейният формат постоянно се обогатява и включва: Конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE и ВЕ), Изложба за соларни технологии SEE Solar и Конференция и изложба за управление на отпадъци, рециклиране и екология ’Save the Planet’.

28-30 март 2012, София

 

Асоциация на българските енергийни агенции (АБЕА), Международен панаир Пловдив, Енергийна Агенция – Пловдив (ЕАП),   и Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ са организатори на конференцията „Зелено отопление и транспорт за чист въздух в градовете”. Тя ще стартира на 28 септември от 13 часа в палата 8, етаж 2 в рамките на провеждащия се Международен есенен панаир. Идеята за зелените технологии успешно ще гравитира с мотото на предстоящото есенно изложение - екология, енергоспестяващи методи и уреди, преработка на отпадъците, пречистване на водата и въздуха, убедени са инициаторите.

28 Септември 2011, Пловдив

Регионален дебат по Енергия, околна среда и климат- общински еко- енергийни приоритети, политики и добри практики

20 Април 2011, Пловдив

7- ми конгрес и изложба за енергийна ефективност (ЕЕ) и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за Югоизточна Европа

13 - 15 Април 2011, София

6-та Национална Конференция на АБЕА- Стратегии и политики на здравия разум- ЕЕ и ВЕИ решения за енергийна независимост, конкурентни цени и излизане от кризата

Ноември 2010, Пловдив

Второ Европейско обучително посещение в регион Рен (Бретан, Франция)

11-13 октомври 2010

Междунардна конференция и изложба за екология "Разумно използване на енергията и водата за опазване на планетата"

3-5 юни 2010, НДК София, организатор Виа Експо ООД

10 години Енергийна Агенция - Пловдив, Регионален дебат по енергия и климмат

22 Април 2010, зала "България", Конгресен център, Международен панаир - Пловдив, гр. Пловдив


6-ти Международен конгрес и изложба за ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна  Европа

14-16 април 2010, Интер Експо Център София, организатор Виа Експо ООД

Електроенергетиката на България - развитие и обществена цена

На 17.12.2009, 15:00 ч. - Големият салон на БАН

Първа национална конференция WIN-WIN

 

Публично – частно партньорство за развитие на общините 19 ноември 2009 г. Метрополитън Хотел София

България се включи във ВЕИ шампионската лига.
Европейско състезание за възобновяеми енергийни източници.

Пета национална конференция на АБЕА 26- 27 Ноември 2009г., Пловдив

На 26- 27 Ноември в Пловдив, Новотел Пловидив ще се проведе Пета Национална Конференция на АБЕА "ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И БИОГОРИВА".

Съпътстващо мероприятие ще бъде международна изложба за възобновяеми енергийни източници.

Ще се проведе церемония за награждаване на победителите в проекта ВЕИ Шампионска лига.

В конференцията ще участват представители от България и страни от Европейския съюз. Участниците в конференцията ще имат възможност да представят свои доклади, успешни проекти, опит, резултати, да се включат в дискусиите за перспективите и предизвикателствата при използването на ВЕИ в България.

 

Споразумение между Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО), Черноморска регионална агенция за управление на енергията (ЧРАУЕ) и Генерална дирекция " Енергия и транспорт" на Европейската комисия, 25.03.2009 г., Варна

 

Семинар на тема “Възможности за енергийно  оползотворяване на отпадна бимаса”, 19.03.2009 г., Хасково

 

Четвърта национална конференция на АБЕА

 

Трета национална конференция на АБЕА

 • Повече за конференцията тук

 

Втора национална конференция на АБЕА

 • Повече за конференцията тукДОКУМЕНТИНОВИНИ


XIII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АБЕА

Date: 2018-11-08 13:09:54

Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) организира XIII Национална конференция "Интелигентни градове и региони – интегрирано енергийно управление и развитие, биоикономика, сгради с почти нулево енергийно потребление“, която ще се състои на 4 декември 2018 г., от 13:00 до 18:00 в зала Средец, София Хотел Балкан, София.

Целта на конференцията е да насочи вниманието на националните институции, общините, бизнеса и обществеността към актуални теми в областта на интегрираното енергийно управление и развитие, интелигентните градове с „умни“ сгради с близко до нулевото енергийно потребление и  чист въздух, както и интелигентните региони, оползотворяващи био-отпадъци за производство на биогорива, биоенергия и биопродукти. 

За девета поредна година в рамките на конференцията ще се проведе тържествената  церемония по награждаване на победителите в Българската ВЕИ лига – категории „Биомаса“ и „Слънчева енергия“, които ще се състезават със своите постижения и в Европейската Шампионска лига по възобновяеми енергии.

Форматът на конференцията ще бъде динамичен, дискусионно-интерактивен, наситен с  множество демонстрации на резултати от реализираните проекти на участващите организации.

Участието в конференцията е безплатно. Осигурени са кафе паузи и делови коктейл за установяване на контакти и партньорства с други общини, фирми и организации, работещи в сферата на енергийната ефективност, сградите с близко до нулевото енергийно потребление децентрализираната енергетика и енергия от отпадъци.

Ще се радваме на интерес от Ваша страна и очакваме да посетите събитието.

За контакти:

тел./ факс: 032/ 62 57 54

електронна поща eap@eap-save.eu

Програма

Заключителна конференция на проекта Publenef

Date: 2018-09-26 11:15:23

 

УЧАСТВАЙТЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ PUBLENEF

10 Октомври 2018, 9 - 16ч

 Palais des Académies, Brussels

 

 Новата Директива за енергийна ефективност е утвърдена, а европейците вече имат нова цел: 32,5% за 2030 г. Публичните власти чрез своите стратегии за енергийна ефективност ще бъдат основните двигатели за прилагане на необходимите мерки и мониторинг на въздействието им върху тази нова цел.

Проектът PUBLENEF H2020 е фокусиран основно върху мобилизиране на политиците на местно, регионално и национално ниво и съдаване на връзки между тях. След анализ на нуждите и  оценка на добрите практики, партньорите разработиха политически пътни карти за 12 града и региона в Европа, очертаващи пътищата за устойчива енергийна ефективност.

 

В рамките на Европейската седмица на регионите и градовете, тази конференция ще демонстрира капацитета местните и регионални власти дад ръководят прехода към енергийно ефективно общество. Представителите на ниво ЕС ще представят новата политическа рамка за енергийна ефективност и най-новите възможности за финансиране. Ще бъдат обсъдени успешни подходи и ще бъдат споделени ефективни инструменти. Ще имате възможност да разговаряте с експерти и политици по ключовите измерения на политиките за енергийна ефективност и заедно да проучите най-новите тенденции и решения

 

 Програма

 

 РЕГИСТРАЦИЯ

 

ЗА ПРОЕКТА PUBLENEF

 

PUBLENEF е 3-годишен (2016-2019) проект, финансиран от ЕС по програма 2020, който има за цел подпомагане изпълнението на ефективни и ефикасни устойчиви енергийни политики (с фокус върху енергийната ефективност). Проектът подкрепя политиците чрез представяне на най- добрите практики и политически прпоцеси, изпълнявани в страните членки на национално, регионално и местно ниво.

Приключи международния проект EmBuild

Date: 2018-09-13 18:26:13

Приключи международния проект EmBuild, подпомагащ обновяването на общинския сграден фонд чрез дългосрочни стратегии

 

   Приключи международния проект EmBuild, финансиран по програмата Хоризонт 2020 на ЕК. В рамките на проекта са изготвени редица документи и помагала в подкрепа на общините за изготвяне на дългосрочни стратегии за обновяване на сградния фонд. В рамките на проекта беше оказана помощ на пет български общини при изготвянето или актуализирането на техните планове. Специално внимание е отделено и на по-широките ползи от енергийното обновяване на общинските сгради. Повече информация за проекта и неговите резултати може да намерите на сайта http://embuild.eu/bulgaria/.

 

Приключи международния проект EmBuild, финансиран по програмата Хоризонт 2020 на ЕК. В рамките на проекта са изготвени редица документи и помагала в подкрепа на общините за изготвяне на дългосрочни стратегии за обновяване на сградния фонд. В рамките на проекта беше оказана помощ на пет български общини при изготвянето или актуализирането на техните планове. Специално внимание е отделено и на по-широките ползи от енергийното обновяване на общинските сгради. Повече информация за проекта и неговите резултати може да намерите на сайта http://embuild.eu/bulgaria/. Някои от най-интересните публикации, които може да бъдат намерени на сайта са:

 

 • Таблица за обобщено събиране на изходни данни за изготвяне на общински енергийни планове за обновяване на сгради;
 • Формуляр за бърза оценка на енергийното състояние на сграда;
 • Образец на доклад от детайлен енергиен анализ на сграда;
 • Каталог на мерки за енергийна ефективност с ниски или нулеви инвестиционни разходи;
 • Фактологическа справка за националната стратегия за обновяване на сградите.
 • Фактологически справки за изготвените планове на пет български общини.

Фактологически справки за по-широките ползи от енергийното обновяване на сгради

Платформа с инструменти по проекта Publenef

Date: 2018-07-25 18:13:11


Целият обем важна информация, събрана в рамките на проекта Publenef, като добри практики, ръководства и инструменти, подкрепящи изпълнението на политики за енергийна ефективност на местно, регионално и национално ниво, вече могат лесно да бъдат открити на едно място. Он- лайн платформата    “PUBLENEF TOOLBOX”,  разработена по проект Publenef съдържа добри практики и инструменти за инвентаризация, които могат да подпомогнат преодоляването на бариерите при прилагането на политики за енергийна ефективност. Платформата дава възможност на потребителите чрез събраните добри практики и инструменти да открият конкретно решение, отговарящо на техните нужди.
 

 

Проект Publenef- Стратегии за обновяване

Date: 2018-05-28 18:09:36

  ПДФ Печат Е-мейл

 

 

Представяме ви кратка информация за част от разработените пътни карти по проект Publened. В този бюлетин е направен кратък преглед на пътните карти, подпомагащи обновяването за енергийна ефективност в сектор сгради и приносът на сектора към постигане на целите за ЕЕ на национално, регионално или местно ниво.

За повече информация прегледайте прикачения файл или посетете сайта на проекта: http://publenef-project.eu

рикачени файлове:
Изтегли файла (Publenef_1st_Policy_Brief.pdf)Publenef 1st Policy brief [PUBLEnEf policy roadmaps that aim at stimulating energy efficiency renovations in the building sector] 1945 Kb

 

Position on Belene NPP/ Позиция за АЕЦ Белене

Date: 2018-05-28 18:08:10

Позиция на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции за АЕЦ „Белене“ и рисковете за България

 

Position of the Association of Bulgarian Energy Agencies (ABEA) on Belene NPP and the risks for Bulgaria of reopening the project

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Opinion_BELENE_ABEA2018.pdf)Position ABEA on Belene NPP_eng [Position of the Association of Bulgarian Energy Agencies on Belene NPP and the risks for Bulgaria] 286 Kb
Изтегли файла (Позиция АБЕА за АЕЦ БЕЛЕНЕ2018.pdf)Позиция на АБЕА за АЕЦ „Белене“ и рисковете за България [Позиция на Българските Енергийни Агенции - АБЕА за АЕЦ „Белене“ и рисковете за България от възобнов]
Финансиране за енергийна ефективност в Централна и Югоизточна Европа

Date: 2018-03-19 15:16:40


Уважаеми госпожи и господа,

Европейската комисия в партньорство с Българското министерство на енергетиката и с Финансовата инициатива за програмата за околната среда на Обединените нации (UNEP FI) организира регионална конференция относно финансирането на енергийната ефективност в България и в други държави от Централна и Югоизточна Европа, която ще се проведе в гр. София, в четвъртък, 28 юни 2018 г.

Това събитие се организира в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и ще се проведе в деня преди министерското събитие на високо равнище на Групата на високо равнище за свързаност на газопреносната система в Централна и Югоизточна Европа (CESEC) в гр. София.


Програмата е на разположение тук, но за момента ви молим да резервирате датата в своите програми и да се регистрирате за присъствие тук.


Събитието ще даде възможност:

 

 

Енергийна сигурност на Югоизточна Европа и национална сигурност

Date: 2018-03-18 20:37:48

Асоциацията на Българските Енергийни Агенции в партньорство с Български минен и енергиен форум организираз международна конференция "Енергийна сигурност на Югоизточна Европа и национална сигурност" под патронажа на Теменужка Петкова, Министър на енергетиката, която ще се проведе на 15.0.2018г в Интер Експо Център София.
Динамичните промени в енергийното развитие на страните - членки на ЕС както и на света и новите заплахи, като рисковете за осигуряване на непрекъснатост на доставките на енергийни суровини  и  енергия, доминирането на геополитическите над икономическите интереси в редица случаи на монополни доставки, както и нарастващите терористични заплахи поставят темата за енергийната сигурност в основата на националната сигурност на държавата. Сигурността на доставките на енергия и енергийни  ресурси става първи приоритет в енергийната политика на страните - членки на ЕС.
Основните цели на конференцията са свързани с дискусии на връзката между националната сигурност и сигурността на доставките и методите и техническите средства за повишаване на тяхната  надеждност  срещу  потенциални  увреждания  и  терористични  атаки на енергийната инженерна инфраструктура ще бъдат другата основна цел на дискусиите.

 

Повече за събитието можете да откриете ТУК.Email Newsletter

ЧЛЕНОВЕ


Софийска енергийна агенция "СОФЕНА"

Енергийна агенция Пловдив (EAP)

Регионална енергийна агенция Пазарджик (РЕАП)

Общинска енергийна агенция Русе (MEA)

Енергиен център София (SEC)